Apelācijas iesnieguma iesniegšana par Patentu valdes pieņemtu lēmumu
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, kura izskatīs strīdu par Patentu valdes lēmumu, par kuru iesniegts apelācijas iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Apelācijas iesniegumu par Patentu valdes lēmumu var iesniegt patenta, preču zīmes vai dizainparauga pieteicējs, vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta, preču zīmes vai dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts).
Termiņš:
Apelācijas lietas izskatīšanu pēc būtības pabeidz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc lietas ierosināšanas dienas.  Ja ir pamatots iemesls, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir tiesīga noteikt citu datumu, kad tiks pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Triju mēnešu laikā no Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmuma, ar kuru izšķirts strīds apelācijas lietā, paziņošanas dienas var vērsties Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar prasības pieteikumu atkarībā no lietas un lēmuma rakstura
Atgādinājums
Apelācijas lietu izskatīšana un ar to saistītās darbības, kuras savas kompetences ietvaros veic Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome, ir maksas pakalpojumi
Brīdinājums
Ja noteiktā termiņā nav samaksāta apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksa vai maksa par procesuālo darbību Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, to samaksai nosaka viena mēneša termiņu, ja rūpnieciskā īpašuma normatīvajā aktā nav noteikts citādi
Normatīvie akti
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Dizainparaugu likums
(Saeima; likumi; 18.11.2004)
Patentu likums
(Saeima; likumi; 01.03.2007)
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 01.01.2016)
Preču zīmju likums
(Saeima; likumi; 06.03.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.05.2021