Pensionāra apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīrusi vecuma vai izdienas pensiju. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – vecuma vai izdienas pensijas saņēmējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
5 darba dienas, ja pensija jau ir piešķirta.
Ja pensionāra apliecība un pensija tiek pieprasītas vienlaikus, tad apliecību izsniedz pēc lēmuma par pensijas piešķiršanu pieņemšanas.
Ja vecuma pensija jau ir piešķirta, tad pensionāra apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad iesniegta fotogrāfija.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Persona var apstrīdēt VSAA nodaļas atteikumu izsniegt pensionāra apliecību, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pensionāra apliecību izsniedz atkārtoti, ja iepriekš izsniegtā apliecība ir nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, prettiesiski atņemta vai ir mainījušies personas dati.
Brīdinājums
Izdienas pensijas saņēmēja apliecība ir derīga līdz likumā „Par valsts pensijām” noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad apliecība izsniegta atkārtoti izdienas pensijas saņēmējam, kurš jau ir sasniedzis likumā noteikto pensijas vecumu, bet turpina saņemt izdienas pensiju.
Normatīvie akti
Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 105; 11.02.2006)
Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 46; 05.02.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.11.2022