Asistenta pakalpojums (Ventspils sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums paredzēts  personām ar invaliditāti  tādu ārpus mājokļa darbību veikšanai, kuras persona invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi un kuras funkcionālo traucējumu dēļ nav veicamas bez asistenta palīdzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata asistenta pakalpojuma pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Asistenta pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
Rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un citu nepieciešamo informāciju. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis un pārējos Ministru kabineta noteikumu Nr. 316 minētos dokumentus.
Nepieciešamos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Ventspils sociālā dienesta e-pastu: socdienests@ventspils.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ventspils Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene
Ventspils sociālais dienests (Pārventas filiāle)
Ventspils Sociālais dienests
Pasts Pasts
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Asistenta pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt, ja Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā) un asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz gadu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus