Asistenta pakalpojums (Ventspils sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums paredzēts  personām ar invaliditāti  tādu ārpus mājokļa darbību veikšanai, kuras persona invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi un kuras funkcionālo traucējumu dēļ nav veicamas bez asistenta palīdzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam.
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata asistenta pakalpojuma pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Ventspils domes administrācija", Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601.
Atgādinājums
Pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Brīdinājums
Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.
Normatīvie akti
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 0; 01.01.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: socdienests@ventspils.lv
Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.06.2022