Asistenta pakalpojuma administrēšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālās integrācijas iespējas un virzību uz neatkarīgu dzīvi, nodrošinot personām tiesības saņemt asistenta pakalpojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ir:

redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.
Asistenta pakalpojums tiek piešķirts pieaugušajiem un bērniem konkrētā stundu apjomā, bet pavadoņa pakalpojumu piešķir bērniem, ja tā indikācijas ir noteikusi VDEĀVK.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Maksimālais termiņš 1. mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa nepilngadīgām personām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesnieguma veidlapa pilngadīgām personām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1