Atbalsts pandusa ierīkošanai personai ar kustību traucējumiem (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atbalsta pasākums paredzēts vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, kuras, pārvietojoties dzīvojamās ēkas iekšējā vidē, izmanto tikai ratiņkrēslu.
Pandusa vai uzbrauktuves ierīkošana – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra slīpa, neslīdoša iebūve (ēkā) vai izbūve (ēkas ārpusē) bez pakāpieniem satiksmei starp celtnes stāviem vai tās atsevišķiem dažāda augstuma posmiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības uz atbalsta pasākumiem ir personai, kura: ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti; neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai ieslodzījuma vietā; savu  pamata  dzīvesvietu  deklarējusi  Līvānu  novada  administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā; dzīvo  sev  vai  ģimenes  loceklim  piederošā  mājoklī  vai  uz  īres  līguma pamata pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
1. iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt atbalsta pasākumu;
2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;
3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem;
4. īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mājokļa īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
5. mājokļa  īpašnieka  rakstisku  piekrišanu  vides  pielāgošanai,  ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;
6. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ārējas vides pielāgošanu, ja persona vēlas saņemt atbalstu pandusa ierīkošanai;
7. vides pielāgošanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta kopiju (uzrādot oriģinālu);
8. apmaksātu izdevumu apliecinošus dokumentus (rēķinus, kvītis, līgumus u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līvānu novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Līvānu  novada Sociālais dienests - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307165
Fakss:
Cita kontaktinformācija: https://www.livani.lv/lv/strukturvieniba/socialais-dienests
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apstrādes solis
Sociālais dienests papildus pārliecinās vai ir izsniegts:
1.Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas atzinums un izpildmērījuma plāns veiktajam darbu apjomam, ja pandusa ierīkošanai  nav bijusi nepieciešama apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts vai būvatļauja;
2.apliecinājuma  karte vai   paskaidrojuma   raksts ar visu tajos ietverto nosacījumu izpildi, ja  vides pielāgošanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts vai būvatļauju ar atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu  uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja  vides  pielāgošanai  nepieciešama būvatļauja, un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Pēc šo dokumentu saņemšanas Dienests mēneša laikā:
1. izvērtē personas atbilstību noteikumu  noteiktajām prasībām;
2. apseko personu dzīvesvietā un novērtē personas pašaprūpes spējas un individuālās vajadzības;
3. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt attiecīgo pabalstu vides pielāgošanai vai atbalstu pandusa ierīkošanai, iekļaušanu atbalsta reģistrā un pabalsta/atbalsta izmaksas summu;
2. par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo pabalstu.
Sociālais dienests piecu  darbdienu  laikā  informē  personu, tās  likumisko  vai  pilnvaroto pārstāvi par pieņemto lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja  persona  tiek  atzīta  par  tiesīgu  saņemt  atbalsta  pasākumu, Dienests reģistrē  personu  atbalsta  reģistrā  tādā  secībā,  kādā  tā  iesniegusi  Dienestam iesniegumu. Par katru personu atbalsta reģistrā iekļauj šādas ziņas:
1. personas kārtas numurs atbalsta reģistrā;
2. reģistrētās personas vārds, uzvārds, personas kods;
3. datums, kad reģistrēts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs;
4. atbalsta pasākuma veids.
Pabalsts vai atbalsts tiek piešķirts 50 % apmērā no kopējās pakalpojuma izmaksas summas, bet nepārsniedzot pabalsta vides pielāgošanai vai atbalsta pandusa ierīkošanai maksimālo apmēru 2000euro.
Dienests  piešķirto  pabalsta  vides  pielāgošanai vai atbalsta pandusa ierīkošanai 10 dienu laikā no lēmuma  pieņemšanas dienas pārskaita personai uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līvānu novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija: Tālr.: 66954906 (VPVKAC tīkls)
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: