Pabalsta piešķiršana mājokļa pielāgošanai (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu mājokļa pielāgošanai var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā.

Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamāku personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mājokļa pielāgošanai vienai personai ir 2000 euro.

Mājokļa pabalstu var saņemt, lai veiktu: iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi; iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem; ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā; tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pēc dokumentu saņemšanas Sociālo lietu pārvalde viena mēneša laikā izvērtē personas atbilstību saistošajos noteikumos noteiktām prasībām un pieņem lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru.
Pieņemot lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu, Sociālo lietu pārvalde Mājokļa pabalstu desmit darba dienu laikā pārskaita uz saistošo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kredītiestādes kontu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Mājokļa pabalstu, persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Pārvaldē iesniedz:

1) iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu mājokļa pielāgošanai un kredītiestādes kontu, kurā pārskaitāms Mājokļa pabalsts;

2) dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja šāda informācija nav Sociālo lietu pārvaldes rīcībā;

3) ergoterapeita atzinumu par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību;

4) komercreģistrā reģistrēta komersanta vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komersanta sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;

5) dzīvojamās platības īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

6) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;

7) dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;

8) Būvvaldes izdotu dokumentu par telpu atbilstību mājokļa pielāgošanas prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja šāda informācija nav pieejama Sociālo lietu pārvaldei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālo letu pārvalde viena mēneša laikā izvērtē personas atbilstību saistošajos noteikumos noteiktām prasībām un pieņem lēmumu par Mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru.

Pēc šī lēmuma pieņemšanas Sociālo lietu pārvalde Mājokļa pabalstu desmit darba dienu laikā pārskaita uz saistošo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kredītiestādes kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus