Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma mērķis – veicināt darba devēju nodarbināto personu reģionālo mobilitāti.

NVA nodarbinātajām personām nodrošina:
• Finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākums tiek īstenots:
• Darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.
Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātie, kuri vienlaikus atbilst šādām prasībām:
• persona dienā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā;
• darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumu;
• ​ attālums no Nodarbinātā deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km, ja finanšu atbalsts tiek pieprasīts transporta izdevumu segšanai;​
• norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par 6 mēnešiem, un Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par triju valstī noteikto minimālo darba algas apmēru;
• finanšu atbalsts tiek pieprasīts 10 darba dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas.

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:
• finanšu atlīdzību izmaksā par katru darba tiesisko attiecību mēnesi, nepārsniedzot...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nodarbinātie
Termiņš:
Pakalpojumu iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Nodarbinātais iesniedz NVA filiālē iesniegumu finanšu atlīdzības piešķiršanai 10 darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Saņemšanas solis
Aģentūra pārskaita Nodarbinātajam avansu 200 euro apmērā dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, transporta izdevumu segšanai - atbilstoši darba dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, nepārsniedzot 10 euro dienā piecu darba dienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206