Apmācība pie darba devēja
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts Aģentūra ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros īsteno Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kura mērķis ir darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

1. Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes.
2. Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:
• dalībnieku iesaistes ilgums - 6 mēnešus praktiskā apmācībā, noslēdzot darba līgumu un pēc tam turpina darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie darba devēja;
• Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai);
• Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei;
• darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna vai darba vieta ir jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā).
3. Darba devējam iespēja saņemt:
• Ikmēneša dotāciju bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām:
pirmo trīs mēnešu periodā 200 euro;
nākamo trīs mēnešu periodā 150 euro.
• Dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” noteikto;
• Ikmēneša dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar Praktiskajā apmācībā iesaistītiem...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Darba devējs, NVA reģistrēts bezdarbnieks.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija