Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 620 eiro apmērā.

https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1.pantam.

https://likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Lēmums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1