Licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Licence metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā nepieciešama, lai nodrošinātu metāllūžņu aprites kontroli
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams iesniegt iesniegumu attiecīgajā Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē, kuras teritorijā paredzēts veikt darbību. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta īpašumtiesības, valdījuma vai turējuma tiesības (piemēram, nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums) un kur ir norādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs noliktavām, kas ir būves vai norobežotas teritorijas, kurās tiks veiktas ar lūžņu iepirkšanu saistītas darbības (savākšana, pārkraušana, uzglabāšana vai pārstrādāšana).

Lai saņemtu licenci lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā komersantam jābūt saņemtai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujai.

Iesniedzams dokuments: Iesnieguma veidlapa Iesniegums licencei metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.

Valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir 426,86 euro.
Valsts nodevas apmērs par grozījumu izdarīšanu licencē ir 14,23 euro.
Valsts nodevas apmērs par licences dublikāta izsniegšanu ir 28,46 euro.

Rekvizīti    
Reģistrācijas Nr.: 90000597275
Banka/Iestāde: Valsts kase
Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22
Konts: LV88TREL1060210921900

Licenču reģistrs pieejams VVD tīmekļa vietnē:
http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/izsniegtas-melno-un-krasaino-metalu-licences/
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Melno un krāsaino metālu iesniegumi
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei klatienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: