Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Alūksnes novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu tas nav jānoformē kā ierakstīts pasta sūtījums un sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Alūksnes novada pašvaldība. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Alūksnes novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu iespējams apstrīdēt Alūksnes novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; instrukcijas; 495; 28.06.2006)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 0; 01.04.1995)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 0; 01.01.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Alūksnes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.09.2022