Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1. Nodokļa maksātājam, kuram piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss.
2. Fiziskai personai, kurai noteikta I. vai II. grupas invaliditāte, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
3. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
4. Fiziskai personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
5. Fiziskai personai, kurai (pašai vai kopā ar laulāto) vai viņas laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par nodokļa objektu, kurā fiziskai personai vai tās laulātajam ir deklarēta dzīvesvieta kopā vismaz trim no minētajiem bērniem.
6. Fiziskai personai, kura ir 1991.gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
7. Nodokļa maksātājam, kurš ir vientuļš pensionārs, par nodokļa objektu, kurā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.
8. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu, kas iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, vai kuram izbūvēta decentralizēta kanalizācijas sistēma (lokālā attīrīšanas iekārta).
9. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija.
10. Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kas tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai.
11. Biedrībai, kuras biedru reģistrā kā biedrs reģistrēta Gulbenes novada pašvaldība, par nodokļa objektu, kas izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai.
12. Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina vismaz vienu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu darba ņēmēju, kura darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai.

Vairāk par pakalpojuma saņēmējiem lasīt: https://likumi.lv/ta/id/327463-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem-un-to-pieskirsanas-kartibu-gulbenes-novada
Termiņš:
Lēmums par administratīvā akta izdošanu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Elektroniski iesniegtam dokumentam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Normatīvie akti
Iesnieguma likums
(Saeima; likumi; 164; 01.01.2008)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 0; 01.01.1998)
Administratīvā procesa likums
(LR Saeima; likumi; 164; 01.02.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Gulbenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.01.2022