Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu un  Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” (turpmāk – SN Nr.109) tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem.
Būvdarbiem jābūt veiktiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigtiem pēc 31.12.2013. (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu).
Diennakts tumšajā laikā jānodrošina izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.
Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (juridiskas un fiziskas personas), kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sniedz savu atzinumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu vai nepiemērošanu.
Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldība Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana (Rīgas valstspilsētas pašvaldība)