Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā uz likuma pamata esošās neapbūvētās zemes iznomāšana (bez apbūves tiesības)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās vai valdījumā uz likuma pamata esošās neapbūvētās zemes iznomāšana notiek, pamatojoties uz attiecīgu Rīgas domes lēmumu vai Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu, rīkojot nomas tiesību izsoli vai bez izsoles.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://riga.lv/, sadaļā "Pilsēta"->"Pašvaldības īpašumi"->"Izsoles" un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv. Nomas tiesību izsoles nolikumā, sludinājumā ir noteikta izsoles norises un dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņi.
Ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts zemes nomas līgums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
200
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir saistīts ar atzinumu saņemšanu no citām institūcijām un zemesgabala reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un tā izmantošanas mērķa un kadastrālās vērtības noteikšanu, kā arī tirgus nomas maksas noteikšanu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
- 200 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domei vai tiek rīkota nomas tiesību izsole;
- 80 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par zemes nomu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1