Īres tiesisko attiecību nodibināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos:
1) notikusi īrnieka maiņa;
2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī;
3) notikusi dzīvojamās telpas statusa maiņa;
4) īres attiecību sakārtošana (piemēram, nav saglabājies dzīvojamās telpas īres līgums, bez pamatojuma noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, veikta pārbūve dzīvojamā telpā u.tml.).
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, klientam tiek izsniegta rekomendācija vai izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola. Klientam ar saņemto rekomendāciju un/vai izrakstu ir jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", lai nodibinātu vai grozītu īres tiesiskās
attiecības. Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vai SIA"Rīgas pilsētbūvnieks", īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina vai groza Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšana - viena mēneša laikā, īres līguma noslēgšana saskaņā ar  likumu "Par dzīvojamo telpu īri".
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments