Mani dati Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Persona var saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti), vai informāciju par to, ka uz personas vārda tādi nav reģistrēti.

Ievērībai!
Pasūtot pakalpojumu portālā latvija.lv, datu sagatavošana var aizņemt dažas minūtes. Ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti, iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā kadastrs.lv.

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti objekti, VZD sagatavo informāciju no aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem objektiem, kā arī telpiskos datus (kadastra kartes grafiku) par zemes vienībām, zemes vienību daļām un būvēm, kuras ir iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā vai ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, kā arī par būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Pakalpojums pieejams bez maksas. Kadastra informāciju izsniedz atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1/ kadastra subjekts, tai skaitā katrs no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
2/ jebkura persona (var pieprasīt informāciju, ka uz tās vārda Kadastrā nav reģistrēti īpašumi);
3/ iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē / 1 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv
Valsts zemes dienests Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei