Mani dati Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Persona var saņemt informāciju ar aktuālajiem kadastra datiem par visiem saviem Kadastrā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā (turpmāk – objekti), vai informāciju par to, ka uz personas vārda tādi nav reģistrēti.

Ievērībai!
Pasūtot pakalpojumu portālā latvija.lv, datu sagatavošana var aizņemt dažas minūtes. Ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti, iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā kadastrs.lv.

Ja uz personas vārda Kadastrā ir reģistrēti objekti, VZD sagatavo informāciju no aktuālajiem Kadastra datiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem objektiem, kā arī telpiskos datus (kadastra kartes grafiku) par zemes vienībām, zemes vienību daļām un būvēm, kuras ir iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā vai ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, kā arī par būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Pakalpojums pieejams bez maksas. Kadastra informāciju izsniedz atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1/ kadastra subjekts, tai skaitā katrs no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
2/ jebkura persona (var pieprasīt informāciju, ka uz tās vārda Kadastrā nav reģistrēti īpašumi);
3/ iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē / 1 darba dienas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona (kadastra subjekts) var saņemt informāciju ar aktuālajiem Kadastra datiem par uz tās vārda reģistrētajiem objektiem:

1. kā izdruku no Kadastra (PDF formātā), izmantojot tiešsaistes e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā”.  

Persona var saņemt informāciju par vienu vai vairākiem sev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

E-pakalpojums pieejams portālos:
1) kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt Kadastra datus";
2) latvija.lv.  Portālā Latvija.lv datu sagatavošana var aizņemt dažas minūtes.(Ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti, iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā kadastrs.lv.)

Svarīgi! Informāciju var saņemt neierobežotu reižu skaitu.

2. kā parakstīto dokumentu (PDF formātā) vai elektroniskas tabulas veidā (EXCEL formātā).  

Informāciju sagatavo par visiem personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus. Ja personai piederošo objektu skaits ir piecpadsmit un vairāk, tad informāciju izsniedz tikai elektroniskā veidā PDF vai EXCEL formātā. Informācija EXCEL formātā satur tikai Kadastra teksta datus un nesatur telpiskos datus.

Pakalpojumu var pasūtīt:
1. izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Kadastrā” portālā kadastrs.lv;
2. pa e–pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e–pasta adresi vai uz oficiālo VZD e-adresi, nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
3. klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
4. pa pastu;
5. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ja uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti objekti, tad persona, lai saņemtu informāciju dokumenta veidā, ka uz tās vārda Kadastrā nav reģistrēti objekti, pakalpojuma saņemšanai pieprasījumu var iesniegt:
1. pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai oficiālo VZD e-adresi, nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);
2. klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
3. pa pastu;
4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Svarīgi! Kadastra informāciju dokumentu veidā persona var pasūtīt un saņemt bez maksas tikai vienreiz kalendārā gada ietvaros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati Kadastrā
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mani dati Kadastrā
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...