Nekustamā īpašuma sadale (zemes vienības (-u) atdalīšana)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziskas un juridiskas personas sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu, sagatavo lēmumu par nekustamā īpašuma sadali, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu, atdalāmajai (-ām) zemes vienībai (-ām) nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un nepieciešamības gadījumā piešķirot adresi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai pilnvarotā persona, kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Talsu novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Talsu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.07.2021