Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai reģistrētu asenizācijas pakalpoju sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, asenizators ar iesniegumu vēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā "Asenizatori".  
Asenizators līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz deklarāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākts, transportēts un novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās. Deklarāciju iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta deklarāciju pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora deklarācijas reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskā persona vai uzņēmējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību kā asenizācijas pakalpojumu veicējs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas ieraksta dzēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Departamenta direktoram, savukārt Departamenta direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājumu jomu, profesionālās darbības sfēru, vides aizsardzības jomu, nav iesniedzis deklarāciju par iepriekšējo gadu, gada finanšu saistību izpildi, tostarp asenizatoram Latvijā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, Departamenta izveidota komisija:
1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur asenizatora tiesības sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot parizslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja pārkāpumi netiks novērsti;
2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis pārkāpumus, pieņem lēmumu par izslēgšanu no asenizatoru reģistra.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.01.2021