Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona, iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izbūvētā objekta ģeodēziskā izpildmērījuma plānu, izmantojot portālu www.eriga.lv.
Izvērtējot iesniegto izpildmērījumu, tiek pārbaudīta izpildmērījuma plāna atbilstība Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālas datubāzes noteikumi” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” prasībām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” pakalpojuma saņemšanas laiks – desmit darba dienas (10) pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.eriga.lv aizpilda laukus ar prasīto informāciju un pievieno pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus:  
1. Datni ar izdrukai atbilstošu izpildmērījuma plāna grafisko daļu, kurā norādīti projektētie un faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
2. Datni, kurā attēlota tikai uzmērītā būve un tās faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
3. Uzmērīšanas ģeodēziskos datus un mērījumus, ieskaitot mērījumu precizitātes novērtējumu pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas;
4. Valsts zemes dienesta izsniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datni, ja izpildmērījuma plānā parādīta kadastra informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 2. pielikuma cenrādim – EUR 26,00 (1 objekts).

Pakalpojuma apmaksas veidi:
1. Ja klients nav noslēdzis pēcmaksas līgumu, vienas darba dienas (1 dd) laikā priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots un ievietots portālā www.eriga.lv;
2. Ja klients ir noslēdzis pēcmaksas līgumu, rēķins par attiecīgā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem tiek sagatavots un nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi līdz nākamā kalendārā mēneša 5. datumam.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV36RIKO0020200002010
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Portālā www.eriga.lv pieejama un lejupielādējama izpildmērījuma plāna datne un elektroniski parakstīta pavadvēstule. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ģeotelpiskā informācija