Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Web Map Service (WMS) jeb tīkla karšu serviss ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā.

Telpisko datu web serviss ir pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Pakalpojuma lietotājs savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni var ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra un Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas, tā iegūstot papildus informāciju profesionālai darbībai:
–  teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei u.c.

Valsts zemes dienests centrālajā datubāzē uzkrāj augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju (ģeotelpisku informāciju, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka). Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas.

WMS serviss nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī Valsts zemes dienesta rīcībā esošos datus, savietojot karšu slāņus tiešsaistē, bez iespējas saglabāt datus.

Pārlūkojamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. noslēdzot līgumu ar Valsts zemes dienestu.

Lai noslēgtu līgumu par WMS servisa izmantošanu, uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv jānosūta pieteikums, kurā norādāma šāda informācija:
1) dati par līguma slēdzēju:
– juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti un ziņas par personu, kura parakstīs līgumu (amats, vārds un uzvārds, dokumenta, kas apliecina personas tiesības parakstīt līgumu, rekvizīti);
– fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numurs;
2) e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu;
3) apmaksas nosacījumi – maksa par diennakti, kuras laikā izdarīts vismaz viens pieslēgums Web servisam, vai konstanta mēneša maksa (maksa nav atkarīga no pieslēgumu skaita);
4) skaidrojums par datu izmantošanas mērķi un veidu, tajā skaitā norādot, vai datus vēlaties izmantot pakalpojuma sniegšanai vai savas darbības nodrošināšanai;
5) juridiskai personai – ziņas par personu, ar kuru kontaktēties līguma sagatavošanas procesā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, sagatavosim līguma projektu un informēsim par līguma parakstīšanas iespējām.

2. Izmantojot Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālu Ģeolatvija.lv.
Pakalpojums ir pieejams pēc tā apmaksas, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Ņemot vērā Covid-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju un rūpējoties par iedzīvotāju drošību, VZD pārtrauc pieņemt pakalpojumu pieteikumus klātienē līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
E-adrese
Geolatvija.lv: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS serviss
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts zemes dienests sadarbības līgumā vai licencē dod atļauju datu izmantošanai, vienlaikus nosakot, ar kādiem noteikumiem ģeotelpisko datu izmantotājam datus ir ļauts izmantot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
Geolatvija.lv: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas WMS serviss
Tīmekļa pakalpe