Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.

Zemes robežu plāns tiek izgatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav tiesiskais valdītājs, visi kopīpašnieki, iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieprasījuma iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieprasījuma iesniegšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana:
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,87 EUR 0,00 EUR 1,87 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Par katrām 10 lapām 3,01 EUR 0,00 EUR 3,01 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 14,97 EUR 0,00 EUR 14,97 EUR
Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu Pieprasījums 6,86 EUR 0,00 EUR 6,86 EUR
Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem Dokuments par vienu zemes vienību 61,35 EUR 0,00 EUR 61,35 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"