Vides tehniskie noteikumi
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi nepieciešami, lai tiktu ievērotas vides prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības ir saistošas personai, kas veic darbību.
Termiņš:
Tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.pantā noeiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts vides dienests A un B kategorijas piesārņojošo darbības atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
Valsts vides dienests C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija
Valsts vides dienests Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Valsts vides dienests Tehniskie noteikumi ostu akvatoriju tīrīšanai vai padziļināšanai
Valsts vides dienests Tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai