Cenrādis:
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Organizācija:
Valsts zemes dienests
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana:
1.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 72,67 EUR 0,00 EUR 72,67 EUR
1.2. ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 56,37 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,37 EUR 0,00 EUR 0,37 EUR
1.3. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 2,62 EUR 0,00 EUR 2,62 EUR
1.4. ēkas neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Ēka 11,45 EUR 0,00 EUR 11,45 EUR
1.5. zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana Zemes vienība 20,71 EUR 0,00 EUR 20,71 EUR
2. Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana:
2.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 89,40 EUR 0,00 EUR 89,40 EUR
2.2. lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 33,54 EUR 0,00 EUR 33,54 EUR
2.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 6,71 EUR 0,00 EUR 6,71 EUR
2.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 2,62 EUR 0,00 EUR 2,62 EUR
3. Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana:
3.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 74,49 EUR 0,00 EUR 74,49 EUR
3.2. punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 27,45 EUR 0,00 EUR 27,45 EUR
3.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 6,31 EUR 0,00 EUR 6,31 EUR
3.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 12,05 euro un ne vairāk kā 607,84 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 2,62 EUR 0,00 EUR 2,62 EUR
4. Ēkas nolietojuma noteikšana:
4.1. ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 66,79 EUR 0,00 EUR 66,79 EUR
4.2. ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 131,42 EUR 0,00 EUR 131,42 EUR
5. Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija:
5.1. informācijas izvērtēšana un jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 52,04 EUR 0,00 EUR 52,04 EUR
5.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,88 EUR 0,00 EUR 0,88 EUR
6. Informācijas izvērtēšana un kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 21,00 EUR 0,00 EUR 21,00 EUR
7. Informācijas izvērtēšana un būves vai telpu grupas teksta un grafisko datu reģistrācija vai aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū Viena būve vai viena telpu grupa 106,78 EUR 0,00 EUR 106,78 EUR
8. Informācijas izvērtēšana lēmuma pieņemšanai zemes reformas ietvaros un secīga datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (ja kopīpašums (koplietojums), ne vairāk kā 170,74 euro visiem lietotājiem vienā pasūtījumā) Lietotājs 44,40 EUR 0,00 EUR 44,40 EUR
9. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
9.1. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Īpašums 3,40 EUR 0,00 EUR 3,40 EUR
9.2. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Mēnesis 194,85 EUR 0,00 EUR 194,85 EUR
10. Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai Viens mēnesis par vienu datu kopu 29,26 EUR 0,00 EUR 29,26 EUR
11. Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS Viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī 50,26 EUR 0,00 EUR 50,26 EUR
12. Datubāzes replikācijas abonēšana Mēnesis 50,26 EUR 0,00 EUR 50,26 EUR
13. Datnes izsniegšana Viena datu kopa 179,91 EUR 0,00 EUR 179,91 EUR
14. Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai:
14.1. informācija standartizētā formā par uzmērāmo zemes vienību un par robežojošām zemes vienībām Viena uzmērāmā zemes vienība 24,74 EUR 0,00 EUR 24,74 EUR
14.2. informācija standartizētā formā par uzmērāmo zemes vienību Viena uzmērāmā zemes vienība 10,98 EUR 0,00 EUR 10,98 EUR
15. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments 27,18 EUR 0,00 EUR 27,18 EUR
16. Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 25,57 EUR 0,00 EUR 25,57 EUR
17. Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 29,95 EUR 0,00 EUR 29,95 EUR
18. Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana:
18.1. Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 8,37 EUR 0,00 EUR 8,37 EUR
18.2. Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 29,95 EUR 0,00 EUR 29,95 EUR
19. Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu Stunda 65,96 EUR 0,00 EUR 65,96 EUR
20. Informācijas izsniegšanas nodrošināšana:
20.1. pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,87 EUR 0,00 EUR 1,87 EUR
20.2. dokumentu kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 6,23 EUR 0,00 EUR 6,23 EUR
20.3. dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 3,14 EUR 0,00 EUR 3,14 EUR
20.4. informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Par katrām 10 lapām 3,01 EUR 0,00 EUR 3,01 EUR
20.5. informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 14,97 EUR 0,00 EUR 14,97 EUR
21. Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums Atzinums 75,03 EUR 0,00 EUR 75,03 EUR
22. Speciālās vērtības aprēķināšana Vērtība 66,08 EUR 0,00 EUR 66,08 EUR
23. Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū Pieprasījums 137,45 EUR 0,00 EUR 137,45 EUR
24. Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu Pieprasījums 6,86 EUR 0,00 EUR 6,86 EUR
25. Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem Dokuments par vienu zemes vienību 61,35 EUR 0,00 EUR 61,35 EUR
26. Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 34,29 EUR 0,00 EUR 34,29 EUR
27. Dalības maksa Valsts zemes dienesta vadītajām apmācībām Viens dalībnieks par divām akadēmiskajām stundām 47,84 EUR 0,00 EUR 47,84 EUR
28. Speciālista izbraukums:
28.1. speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Viena objekta apsekošana 19,63 EUR 0,00 EUR 19,63 EUR
28.2. speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Viena objekta apsekošana 39,67 EUR 0,00 EUR 39,67 EUR
Normatīvie akti: