Nekustamā īpašuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja jaunais nekustamais īpašums veidojams apvienojot vai sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (VZD).

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastrā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, VZD iesniedzot VZD adresētu iesniegumu.

Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija, apmaksa, izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija, apmaksa, izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Zemesgrāmatu likuma 107.pants
Paskaidrojumi:
Klients, ierosinot pakalpojumu atbilstošajā tiesā, maksā zemesgrāmatas kancelejas nodevu Zemesgrāmatu likuma 107.pantā noteiktajā apmērā. Par VZD maksas pakalpojumu maksā tikai pēc VZD priekšapmaksas rēķina saņemšanas. Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu piemēro papildus maksu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 44,50 EUR 0,00 EUR 44,50 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,76 EUR 0,00 EUR 0,76 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 17,85 EUR 0,00 EUR 17,85 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
atbilstoši Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādim un Zemesgrāmatu likuma 107.pantam