Nekustamā īpašuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja jaunais nekustamais īpašums veidojams apvienojot vai sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (VZD).

Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastrā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā, VZD iesniedzot VZD adresētu iesniegumu.

Dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā skat. pakalpojuma aprakstu "Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, iesniedzot VZD ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.

Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu pārsūdzēšanas kārtība noteikta Zemesgrāmatu likuma 5.nodaļā.
Atgādinājums
Veicot pasūtījumu vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD  klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 05.04.1993)
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju
(Augstākā Padome; likumi; 01.01.1992)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 03.05.2012)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 07.09.2018)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 455; 02.07.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.01.2023