Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informāciju par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu), atbilstoši pieprasījumam sagatavo un izsniedz no aktuālajiem (pēdējie reģistētie) kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informāciju par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam sagatavo, izmantojot datus no informācijas blokiem, kuros ir noteikta sastāva dati un kurus atlasa pēc jūsu norādītā pieprasījuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju).
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1.jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju);
2.kadastra informāciju par kadastra objektu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
–  īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
–  trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā ir norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā ir pieprasīta;
–  iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.

Pakalpojumu saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums, kurā iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs, un izsniegšanas veids (ja kadastra informāciju pieprasa trešā persona, tad jānorāda ierobežotas pieejamības informācijas  pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis);
2. pilnvara, ja pieprasītājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...