Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lēmuma mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos un par samaksu iegūt īpašumā zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.

Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādot lēmumā samaksu par izpērkamās zemes platību un mežaudzi, ja tāda ir.

No 2021.gada 1.jūlija VZD lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu pieņem arī gadījumos, kad bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem zemi īpašuma tiesību atjaunošanai piešķīrusi Centrālā zemes komisija, pieņemot atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
- bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - pārvalde) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresētu attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), pilnvarotai personai - pilnvara.
Normatīvie akti
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos
(Saeima; likumi; 27.11.1997)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 21.11.1990)
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 01.09.1992)
Par zemes komisijām
(Augstākā Padome; likumi; 10.07.1990)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.01.2023