Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai, inženierbūvei vai telpu grupai kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus un faktiskai situācijai apvidū atbilstošus datus par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem, kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, kā arī aprēķināta par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastrā reģistrētos datus izmanto pēc nepieciešamības, piemēram, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma apmaksa un izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma apmaksa un izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Maksu par speciālista izbraukumu piemēro arī tad, ja veic atkārtotu izbraukumu no VZD neatkarīgu apstākļu dēļ; par gaidīšanas laiku ilgāku par vienu stundu; dubultā apmērā par izbraukumu ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā, svētku dienā. Par dokumentu nosūtīšanu pa pastu piemēro papildus maksu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 EUR 0,00 EUR 0,17 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
būves neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Būve 10,44 EUR 0,00 EUR 10,44 EUR
zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana Zemes vienība 15,15 EUR 0,00 EUR 15,15 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 62,00 EUR 0,00 EUR 62,00 EUR
lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 21,10 EUR 0,00 EUR 21,10 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū Pieprasījums 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
Speciālista izbraukums
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 17,86 EUR 0,00 EUR 17,86 EUR
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 35,70 EUR 0,00 EUR 35,70 EUR
Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 15,60 EUR 0,00 EUR 15,60 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 44,50 EUR 0,00 EUR 44,50 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,76 EUR 0,00 EUR 0,76 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 17,85 EUR 0,00 EUR 17,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"