Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas fiziskais nolietojums raksturo ēkas stāvokli tās apsekošanas brīdī.
Jūs varat ierosināt ēkas nolietojuma aktualizāciju, ja ēkas esošais stāvoklis ir mainījies un neatbilst kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam, tomēr cita ēku raksturojošā informācija, kas ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.  

Valsts zemes dienesta (VZD) darbinieks ēku apsekos apvidū, konstatēs galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu un jumta) fiziskā nolietojuma pazīmes raksturojošos rādītājus procentos, kas ietekmē ēkas kadastrālo vērtību. Atbilstoši apsekošanas rezultātā iegūtajiem datiem tiek aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/EnaKaa2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.  
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums par ēkas datu aktualizāciju;
2. vienu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu, ja kadastra informācijas sistēmā ēkai nav reģistrēts īpašnieks;
3. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts,  ja esat potenciālais mantinieks;
4. labiekārtojuma anketa par katru ēku;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
1. ēkas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
- Kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
2. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka;
3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa, vai persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
6. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi;

–  VZD oficiālo e-adresi. ( Ja tā aktivizēta).
Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;

- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
4. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā (KAC) rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

Aicinām Jūs iepazīties ar pakalpojuma izpildes nosacījumiem  www.vzd.gov.lv –Sākums–Pakalpojumi–Pakalpojuma izpildes nosacījumi–VZD ierosināta pasūtījuma izpildes nosacījumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.

Ja pasūtījuma reģistrācijas laikā nav iespējams noteikt precīzu samaksu par pakalpojumu, tad atlīdzībai par pasūtījuma izpildi tiek sagatavots gala rēķins pēc faktiski veiktā darba apjoma.

Gala rēķinu par izpildīto pasūtījumu nosūtīsim Jums pa e-pastu vai informēsim Jūs izziņas veidā, nosūtot informāciju uz Jūsu tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā pēc pieprasījuma VZD sagatavo apliecinājumu par ēkas datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu vai e-adresē;
- pa pastu;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...