Ēkas vai telpu grupas datu (ēkas nolietojums vai labiekārtojuma, kas maina telpas platību) aktualizācija Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) veic ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū, ja ierosināta:
– ēkas nolietojuma noteikšana;
– ēkai vai telpu grupai reģistrētā labiekārtojuma, kas  izraisa telpas platības izmaiņas, konstatēšana (piemēram, nojaukta vai izbūvēta krāsns, kamīns, plīts).
Pakalpojumu veic Kadastrā reģistrētai ēkai vai telpu grupai, kurai ir veikta kadastrālā uzmērīšana apvidū. Minēto pakalpojumu ierosina tikai gadījumos, ja kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas apvidū ēkai ir mainījies nolietojums vai ēkai vai telpu grupai - labiekārtojums, kas izraisa telpas platības izmaiņas, bet citi ēku un telpu grupu raksturojošie dati, kuri netiek aktualizēti, atbilst Kadastrā reģistrētajiem datiem.

Veicot Kadastrā reģistrēto ēkas konstruktīvo elementu (ēkas pamatu, vertikālo konstrukciju (ārsienu,karkasu) starpstāvu pārsegumu, jumta nesošās konstrukcijas un jumta seguma) materiālu un tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu vai labiekārtojuma, kas izraisa telpas platības izmaiņas, konstatāciju apvidū, tiek aktualizēti kadastra dati, kas var ietekmēt objekta kadastrālo vērtību.

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra datu aktualizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Maksu par speciālista izbraukumu piemēro: 1) arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no VZD neatkarīgu apstākļu dēļ un par gaidīšanas laiku, ilgāku par vienu stundu; 2) dubultā apmērā, ja izbrauciens uz objektu ir ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā un svētku dienā.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Speciālista izbraukums
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 17,86 EUR 0,00 EUR 17,86 EUR
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 35,70 EUR 0,00 EUR 35,70 EUR
Būves nolietojuma noteikšana
ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34,35 EUR 0,00 EUR 34,35 EUR
ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 44,50 EUR 0,00 EUR 44,50 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"