Cenrādis:
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Organizācija:
Valsts zemes dienests
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
1.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
1.2. ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 EUR 0,00 EUR 0,17 EUR
1.3. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
1.4. būves neesības vai nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Būve 10,44 EUR 0,00 EUR 10,44 EUR
1.5. zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana Zemes vienība 15,15 EUR 0,00 EUR 15,15 EUR
2. Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
2.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 62,00 EUR 0,00 EUR 62,00 EUR
2.2. lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 21,10 EUR 0,00 EUR 21,10 EUR
2.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
2.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
3. Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
3.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
3.2. punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 15,60 EUR 0,00 EUR 15,60 EUR
3.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
3.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
4. Būves nolietojuma noteikšana
4.1. ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34,35 EUR 0,00 EUR 34,35 EUR
4.2. ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
5. Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
5.1. jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 44,50 EUR 0,00 EUR 44,50 EUR
5.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,76 EUR 0,00 EUR 0,76 EUR
6. Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 17,85 EUR 0,00 EUR 17,85 EUR
7. Būves teksta un grafisko datu reģistrācija vai reģistrācija, aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums Būve 89,25 EUR 0,00 EUR 89,25 EUR
8. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
8.1. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Īpašums 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
8.2. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Mēnesis 162,50 EUR 0,00 EUR 162,50 EUR
9. Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai Mēnesis 24,50 EUR 0,00 EUR 24,50 EUR
10. Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
11. Datubāzes replikācijas abonēšana Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
12. Datnes izsniegšana Standartkopa 150,35 EUR 0,00 EUR 150,35 EUR
13. Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai
13.1. informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām Zemes vienība 20,75 EUR 0,00 EUR 20,75 EUR
13.2. informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu Zemes vienība 9,10 EUR 0,00 EUR 9,10 EUR
14. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
15. Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 14,15 EUR 0,00 EUR 14,15 EUR
16. Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
17. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
17.1. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
17.2. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
18. Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR 0,00 EUR 38,80 EUR
19. Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
19.1. pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
19.2. kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
19.3. dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR 0,00 EUR 1,85 EUR
19.4. informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
19.5. informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
20. Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums Atzinums 40,30 EUR 0,00 EUR 40,30 EUR
21. Speciālās vērtības aprēķināšana Vērtība 33,35 EUR 0,00 EUR 33,35 EUR
22. Lēmums zemes reformas ietvaros
22.1. vienam lietotājam Lēmums 27,75 EUR 0,00 EUR 27,75 EUR
22.2. katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu Lēmums 7,10 EUR 0,00 EUR 7,10 EUR
23. Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret Kadastra datiem Dokuments 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
24. Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū Pieprasījums 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
25. Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
26. Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem Dokuments par vienu zemes vienību 38,80 EUR 0,00 EUR 38,80 EUR
27. Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
28. Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros Dalībnieks 29,00 EUR 0,00 EUR 29,00 EUR
29. Speciālista izbraukums
29.1. Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 17,86 EUR 0,00 EUR 17,86 EUR
29.2. Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas Objekts 35,70 EUR 0,00 EUR 35,70 EUR
Normatīvie akti: