Vispārējās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu vispārējās izglītības programmu, t.sk. starptautisku izglītības programmu izglītības iestādei jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija vai dokumenti (starptautiskas izglītības programmas licencēšanai dokumenti, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu attiecīgajā valstī / Eiropas skolu augstākās valdes / Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinums).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par licencēšanu vai atteikumu Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un dokumentu saņemšanas (informācijas ievades VIIS) vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Jaunas vispārējās izglītības paraugprogrammas licencēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas izglītības iestādes profilā jāveic atzīme un jāpievieno atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajam izveidots izglītības programmas mācību priekšmetu / kursu īstenošanas plāns.
Izglītības iestādes izstrādātās programmas licencēšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, pievienojot izglītības programmu un informāciju par izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas licencēšanai.
Informācija: +371 67507832 +371 28394970
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Maksa par izglītības programmas licencēšanu
Maksa par izglītības programmas licencēšanu jāmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 2. maija noteikumiem Nr. 213 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests apstrādā iesniegtos dokumentus un pārbauda  Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, kā arī piesaista izglītības kvalitātes vērtēšanas ekspertu, lai izglītības programmas īstenošanas vietās pārbaudītu mācību vidi, materiālo līdzekļu un materiāltehnisko resursu, infrastruktūras nodrošinājumu, izglītības iestādes piemērotību izglītojamajiem iekļaujošas izglītības īstenošanai (ja attiecināms), izglītības programmas satura atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem, mācību priekšmeta "Latvijas mācība" atbilstību Ministru kabineta noteiktajām vadlīnijām un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" programmas paraugiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Informācijas ievade reģistrā
Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par izglītības programmas licencēšanu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas) vai nosūta izglītības iestādei lēmumu par atteikumu licencēt programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/iestades