Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Ārstniecības personu sertifikāciju veic Latvijas Ārstniecību persono profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padomes apstiprinātas profesionālo asociāciju sertifikācijas komisijas.
Ārstniecības personas sertifikācija – ārstniecības personas sertifikāta piešķiršana pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā. Ārstniecības personas sertifikācija attiecināma uz ārstniecības personām, kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, un kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām.
Plašāka informācija pieejama Latvijas Ārstniecību persono profesionālo organizāciju savienības tīmekļvietnē: www.lappos.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārstniecības personas: ārsta palīgs, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, tehniskais ortopēds, mākslu terapeits, uztura speciālists, podologs, kosmētiķis, masieris, radiologa asistents, radiogrāferis, laboratorijas speciālists, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un ārstniecības atbalsta personas - logopēds.
Termiņš:
Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc  lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada.

Paziņojums

Saskaņā ar 2020.gada 25.aprīļa  “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.”
Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:
a)  sertifikācijas lapu, kurā aizpildīta I un II daļa;
b) profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
c) izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;
d) izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti;
e) izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (ja sertificējamā ārstniecības persona vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē);
f) maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.
Iesniedzot dokumentu kopijas, sertificējamā ārstniecības persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus;
g) Ja iesniedzamie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam, apliecinājumam, darba devēja izziņai un pārskatam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu pievienojot laika zīmogu.
Piešķirto Sertifikātu persona var saņemt klātienē profesionālās asociācijas birojā vai sertifikācijas komisijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
3. solis / Maksa
Jāveic maksājums EUR 59.76, maksājuma mērķī norādot "Maksa par sertifikāciju" un sertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un speciālitāti kurā tiek veikta sertifikācija.
Rekvizīti: Ārstniecības personas profesionālās asociācijas rekvizīti
Maksas pakalpojumu cenrādis saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672. Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Sertifikācijas eksāmens
Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām:
pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai;

otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude.

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība