Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Ārstniecības personu sertifikāciju veic Latvijas Ārstniecību persono profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padomes apstiprinātas profesionālo asociāciju sertifikācijas komisijas.
Ārstniecības personas sertifikācija – ārstniecības personas sertifikāta piešķiršana pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā. Ārstniecības personas sertifikācija attiecināma uz ārstniecības personām, kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, un kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām.
Plašāka informācija pieejama Latvijas Ārstniecību persono profesionālo organizāciju savienības tīmekļvietnē: www.lappos.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārstniecības personas: ārsta palīgs, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, tehniskais ortopēds, mākslu terapeits, uztura speciālists, podologs, kosmētiķis, masieris, radiologa asistents, radiogrāferis, laboratorijas speciālists, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un ārstniecības atbalsta personas - logopēds.
Termiņš:
Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc  lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada.

Paziņojums

Saskaņā ar 2020.gada 25.aprīļa  “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.”
Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sertifikācijas padomes lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, par atteikumu piešķirt sertifikātu, par ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju, par izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, kā arī sertifikācijas padomes lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprinājumu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Sertifikācijas  process notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.943
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§).
Brīdinājums
Ārstniecības personu sertifikācijas process notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§).
Normatīvie akti
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 943; 03.01.2013)
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 01.10.1997)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.09.2020