Bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi kārtību, kādā pašvaldības finanšu līdzekļu saņemšanai tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanu.
Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Dokumenti:
Lai pretendents piedalītos Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā, tam jāiesniedz projekta pieteikums (pieteikums „Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikuma” pielikumā).
„ Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumā” noteikta kārtība un termiņš, kādā pretendentiem jāiesniedz pieteikums

Saņemšana:
Saskaņā ar „Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumu” Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja izskata pieteikumus, izvērtē projektu atbilstību, sagatavo domes lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu.
Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

Pieteikumu iesniedzējiem juridiskajām un fiziskajām personām jānoslēdz līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanu viena mēneša laikā pēc Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms nometnes sākuma.

Finansējuma saņēmējs desmit dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.novembrim pēc nometnes noslēguma iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā finansiālo un saturisko atskaiti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus