Personu sertificēšana ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Jūrniecības savienība
Īss apraksts:
Personu profesionālās kompetences (izglītības un darba pieredzes) novērtēšana reglamentētajai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ja persona:

- ieguvusi izglītību, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

- ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;

- nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

- iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai darbības sfēru pievienošanu ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā, pretendents:
1) iesniedz Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā:
 iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai (Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 2.pielikums)
 personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) apliecinātu kopiju
 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi (vismaz 2 gadu pieredze pēdējo 7 gadu laikā)
 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista vadībā izstrādātus vismaz divu dažādu hidrotehnisko būvju būvprojektus (realizēti, ekspertēti vai apstiprināti būvvaldē)
 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista vadībā veiktus hidrotehnisko būvju galveno nesošo konstrukciju un to daļu nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinus
 dokumentu, kas apliecina maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 euro apmērā samaksu.

2) ievada būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā:
 informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju (ar apgūto studiju kursu sarakstu), un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā
 apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies, vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 26397154
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana un uzaicinājums uz kompetences pārbaudi
Pēc pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs:
 izskata tos un izvērtē pretendenta iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām
 izvērtē pretendenta praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību normatīvo aktu prasībām
 ja nepieciešams, pretendentam pieprasa iesniegt informācijas precizējumus
 1 mēneša laikā pēc informācijas un dokumentu saņemšanas uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi vai pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumos Nr.169 minētajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Kompetences pārbaude
Pirms kompetences novērtēšanas pretendents uzrāda Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram:
 personu apliecinošu dokumentu, un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par personas identitāti
 izglītības dokumentu (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju.

Kompetences pārbaudi nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija.
Ja pretendenta kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 26397154
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki