Izmaksu turpināšana noslēgtajiem kredīta līgumiem studijām Latvijas augstskolās
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam ar kredītiestādi studentam izmaksā kredītu studijām Latvijā, ja students sekmīgi turpina studijas augstskolā. Valsts izglītības attīstības aģentūra neapstiprina jaunu kredītu piešķiršanu atbilstoši MK noteikumu nr. 231 56. punktam, kas nosaka, ka MK noteikumi Nr. 220 atzīti par spēku zaudējušiem. Iepriekš noslēgto studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei piemēro MK noteikumus Nr. 220.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Studējošie — Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Kredīta izmaksas turpināšana
Augstskolas kredītu piešķiršanas komisijas (KPK) sekretārs seko studentu-kredītņēmēju sekmībai un statusa izmaiņām (ieskaitīts budžeta grupā, izslēgts no augstskolas, izsniegts diploms, piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, utt.). Ja studējošais iesniedz iesniegumu augstskolas KPK, ka vēlas mainīt kredīta izmaksājamās summas, augstskolas KPK izskata iesniegumu un lemj, sagatavojot attiecīgu pārskatu par studenta statusa izmaiņām vai grozījumu apstiprinājumu. Datus nosūta VIAA, pēc tam VIAA tos nosūta attiecīgām bankām.
Ja kredītam tiek mainīts nodrošinājums - galvotājs pēc kredītņēmēja iniciatīvas, tad studentam jādodas uz banku, līdzi ņemot pasi, kur ir nepieciešams noslēgt kredīta līguma grozījumus (ja banka piedāvā, var izmantot internetbanku un to veikt attālināti).
Uz banku jādodas arī jaunajam galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Ja ienākumi ir gūti skaidrā naudā vai ienākumi ir tādi, par kuriem vēl jānomaksā nodoklis (piemēram, nomas/īres maksājumi, autoratlīdzības, dividendes, citi saimnieciskās darbības ienākumi), tad jāiesniedz arī gada ienākumu deklarācija vai VID/VSAA izziņa. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods. Komisijas maksa par grozījumu veikšanu tiek ieturēta atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam un bankas kredītpolitikai.
Kredīta saistības paliek studentam, ja students maina augstskolu, un turpinās kredīta izmaksas, ja students turpina studijas secīgi nākamajā semestrī (otru reizi vienam un tam pašam studiju semestrim kredīts netiek izmaksāts). Lai jaunajā augstskolā students turpinātu saņemt kredītu/s, studējošajam jāinformē augstskolas KPK, ka viņam ir kredīts ar valsts galvojumu un, ka viņš vēlas to turpināt saņemt, savukārt augstskolas KPK sazinās ar VIAA un konkretizē kādas summas un par kādiem semestriem ir saņemtas un vai students ir tiesīgs turpināt saņemt kredītu, un KPK lemj par konkrēto jautājumu, kredīta līgumu grozījumu apstiprinājumu nosūta VIAA, un tālāk VIAA nosūta to bankai, kas veic attiecīgas izmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Kredīta izmaksas turpināšana atbilstoši pieprasījumam
Students kredītu saņems saskaņā ar noslēgto kredīta līgumu/vai grozījumiem, pēc statusa izmaiņu (ja ir) ievades bankas sistēmā. Studiju kredītu banka pārskaita uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņem savā kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus