Izmaksu turpināšana noslēgtajiem kredīta līgumiem studijām ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Līdz 2020. gada 30. martam atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam ar banku tika izmaksāts kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas sniedz iespēju studentam saņemt līdzekļus studijām ārvalstīs akreditētā augstākās izglītības iestādē. Kredītu studenti varēja saņemt gan studiju maksas segšanai, gan studenta iztikas izdevumu segšanai. Šobrīd jauni pieteikumi studiju/studējošā kredītiem studijām ārzemēs netiek pieņemti. Lai turpinātu ik semestri /ik mēnesi izmaksāt kredītus, studentam līdz kārtējā gada 1. septembrim jāiesniedz VIAA studiju progresu apliecinošs dokuments. Ja ārvalstīs studējošie nesniedz ziņas, tad VIAA līdz kārtējā gada 10. novembrim paziņo kredītiestādei, ka studējošajam ir jāuzsāk kredīta un kredīta procentu atmaksa ar kārtējā gada 1. decembri. Kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme eiro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Kredīta izmaksas turpināšanas nosacījumi
Studējošie, kas saņem kredītus studijām ārvalstīs, sniedz ziņas par studiju programmas apguvi VIAA reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim. Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, VIAA izdara grozījumus ārvalstīs studējošo kredītu saņēmēju sarakstā vai apstiprina, ka grozījumu nav, un paziņo par to kredītiestādei. Ja ārvalstīs studējošie nesniedz ziņas, VIAA līdz kārtējā gada 10. novembrim paziņo kredītiestādei, ka studējošajam ir jāuzsāk kredīta un kredīta procentu atmaksa ar kārtējā gada 1. decembri. Kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme eiro.
Augstskolas maiņas gadījumā kredīta saistības paliek studentam un students turpina saņemt izmaksas, ja studijas tiek turpinātas secīgi nākamajā semestrī (atkārtotām studijās vienā un tajā pašā studiju semestrī kredītus neizmaksā). Mainot augstskolu, studējošajam VIAA jāiesniedz iesniegums, kurā norāda nepieciešamās izmaksājamās summas gadā vai mēnesī, un ārvalstu augstskolas izdota izziņa par uzņemšanu vai studijām augstskolā, studiju maksas lielumu, ilgumu un formu (pilna/nepilna laika). Iesniegtajiem ārvalstu augstskolu dokumentiem jābūt pievienotam tulkojumam valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Kredīta izmaksas turpināšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322