Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrēšana (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Laulības reģistrācija" ietvaros:
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
ES pilsonis, EEZ pilsonis un Šveices pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijā.
Termiņš:
1-6 mēneši.
Izvēlētā teritorija: Alūksnes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas doties laulībā, klātesot iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

Pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un pilngadīgi Latvijas Republikas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu.
Iesnieguma veidlapa pieejama Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem". Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot aili par tautību - to var nenorādīt). Dokumenta rekvizītu "Līgavaiņa paraksts" un "Līgavas paraksts" neaizpilda.
2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.
3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, elektronisko adresi (e-pastu).
Dzimtsarakstu nodaļu elektroniskās adreses pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā, kā arī katras dzimtsarakstu nodaļas pašvaldības mājaslapā.

Tālākā rīcība:
1) saņemot iesniegumu, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona vienas darbdienas laikā uz elektroniskā pasta adresi, no kuras iesniegums saņemts, nosūta paziņojumu par tā saņemšanu.
2) pēc tam dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda saņemto iesniegumu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•  derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls
•  personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - jāuzrāda dokuments, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos - dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība, likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu
•   ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju - jāiesniedz oriģināls
•  Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam ar tulkojumu latviešu valodā- jāiesniedz oriģināls.

Svinīga laulības ceremonijas organizēšana ir maksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: civilstāvokļa aktu reģistrācija
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību noslēdz svinīgos apstākļos noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki