Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājuma vai izziņas pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Ja persona ir mainījusi vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, pēc personas lūguma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu.
Maksa par atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu ir 6 eiro. Maksa par izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, ir 5 euro. Pakalpojumu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā, maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.
No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:
1) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
4) daudzbērnu ģimeni.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Likums par budžetu un finanšu vadību
(Saeima; likumi; 26.04.1994)
Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 770; 01.01.2018)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 01.02.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Tieslietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.11.2021