Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana (Līvānu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līvānu novada Bāriņtiesa Turku, Rudzātu ,Sutru, Rožupes un Jersikas  pagasta darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz EUR 8537,00.
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas bāriņtiesas darbības teritorijā.
3. Ieraksta testamentu grāmatā bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
4. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
5. Apliecina bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo bāriņtiesas darbības teritorijā.
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
9. Sagatavo dokumentu projektus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura deklarēta Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru vai Turku pagastos
Termiņš:
1 darba diena (atkarībā no pakalpojuma sarežģītības nepieciešams laiks, lai dokumentu sagatavotu)
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Pakalpojuma  pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Brīdinājums
Pakalpojumu saņem tikai fiziska persona, kura deklarēta Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru vai Turku pagastos.
Līvānu pilsētas iedzīvotājus apkalpo Līvānu novadā esošais notārs.
Uz juridiskām personām šis pakalpojums neattiecas (apkalpo tikai notārs).
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 107; 01.01.2007)
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2022