Kadastra informācija mantojuma lietai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja potenciālais mantinieks vēlas uzzināt kādi nekustamie īpašumi ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrā) uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda, tad šim mērķim Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā - VZD) piedāvā saņemt Kadastra informāciju mantojuma lietai. Kadastra informāciju mantojuma lietai, iesniedz zvērinātam notāram, lai novērtētu mantojuma masu un noteiktu valsts nodevas apmēru.

Kadastra informācija mantojuma lietai satur informāciju par mirušai personai Latvijas teritorijā piederošiem visiem nekustamajiem īpašumiem un objektiem, kādi ir reģistrēti Kadastrā informācijas sagatavošanas brīdī.

Kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai sagatavo par visiem mirušas personas nekustamajiem īpašumiem un izsniedz vienā eksemplārā.
Ja nepieciešama informācija par kādu no mirušās personas nekustamajiem īpašumiem vai  tā sastāvā esošajiem objektiem, tad šāda informācijas sagatavošana nav uzskatāma par informāciju mantojuma lietai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt un saņemt potenciālais mantinieks (-i) vai citas ieinteresētās personas (turpmāk kopā - pieprasītājs) vai iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"