Kadastra informācija mantojuma lietai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja potenciālais mantinieks vēlas uzzināt kādi nekustamie īpašumi ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrā) uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda, tad šim mērķim Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā - VZD) piedāvā saņemt Kadastra informāciju mantojuma lietai. Kadastra informāciju mantojuma lietai, iesniedz zvērinātam notāram, lai novērtētu mantojuma masu un noteiktu valsts nodevas apmēru.

Kadastra informācija mantojuma lietai satur informāciju par mirušai personai Latvijas teritorijā piederošiem visiem nekustamajiem īpašumiem un objektiem, kādi ir reģistrēti Kadastrā informācijas sagatavošanas brīdī.

Kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai sagatavo par visiem mirušas personas nekustamajiem īpašumiem un izsniedz vienā eksemplārā.
Ja nepieciešama informācija par kādu no mirušās personas nekustamajiem īpašumiem vai  tā sastāvā esošajiem objektiem, tad šāda informācijas sagatavošana nav uzskatāma par informāciju mantojuma lietai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt un saņemt potenciālais mantinieks (-i) vai citas ieinteresētās personas (turpmāk kopā - pieprasītājs) vai iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), pilnvarotai personai - pilnvara.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Civillikums. Otrā daļa. MANTOJUMA TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 618; 23.08.2008)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.08.2021