Vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai, nosakot, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā.

Vēsturisko kadastrālo vērtību kadastra objektam aprēķina:
- ja pieņemts administratīvais akts (iestādes lēmums), kas atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu;
- ja saņemts tiesas nolēmums, t.i., tiesa lēmusi, ka nepieciešams zināt vēsturisko kadastrālo vērtību kādā noteiktā laika periodā;
- ja līdzvērtīgas zemes platības pilsētā noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja publiskai personai atsavināmā zemesgabala nosacītās cenas noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja vērtības aprēķins nepieciešams tiesībsargājošām institūcijām vai kriminālprocesa virzītājam to funkciju veikšanai.

VZD aprēķina vēsturisko kadastrālo vērtību bez maksas, ja izmaiņas Kadastrā reģistrētajos datos veic, konstatējot Kadastra datu neatbilstību VZD rīcībā esošajiem dokumentiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija par personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt pakalpojumu, ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz:
- iesniegums, kurā norādīts kadastra objekts, kuram ir nepieciešams aprēķināt vēsturisko kadastrālo vērtību, un noteikts iepriekšējais datums, uz kuru nepieciešams aprēķināt vēsturisko vērtību. Ja pieprasījumā norādīts tikai kalendārais gads, tad vēsturiskā vērtība tiks aprēķināta uz attiecīgā gada 1.janvāri.
- iesniegumam jāpievieno tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kas pamato vēsturiskās vērtības aprēķina nepieciešamību, vai citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
- pilnvara, ja pieprasītājs darbojas uz pilnvarojuma pamata.

Pakalpojumu var saņemt:
1) nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai institūcija, kas ir atcēlusi iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu attiecībā uz konkrēto objektu (administratīvais lēmums).
Kopīpašuma gadījumā – visi kopā vai kāds no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem uz pilnvarojuma pamata
2) privatizāciju vai atsavināšanu veicoša institūcija, ja vērtība nepieciešama līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai vai atsavināmā zemes gabala nosacītās cenas noteikšanai;
3) tiesībsargājošās institūcijas vai kriminālprocesa virzītājs, ja vērtības aprēķins nepieciešams to funkciju veikšanai;
4) iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...