Vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai, nosakot, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā.

Vēsturisko kadastrālo vērtību kadastra objektam aprēķina:
- ja pieņemts administratīvais akts (iestādes lēmums), kas atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu;
- ja saņemts tiesas nolēmums, t.i., tiesa lēmusi, ka nepieciešams zināt vēsturisko kadastrālo vērtību kādā noteiktā laika periodā;
- ja līdzvērtīgas zemes platības pilsētā noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja publiskai personai atsavināmā zemesgabala nosacītās cenas noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja vērtības aprēķins nepieciešams tiesībsargājošām institūcijām vai kriminālprocesa virzītājam to funkciju veikšanai.

VZD aprēķina vēsturisko kadastrālo vērtību bez maksas, ja izmaiņas Kadastrā reģistrētajos datos veic, konstatējot Kadastra datu neatbilstību VZD rīcībā esošajiem dokumentiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija par personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt pakalpojumu, ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Speciālās vērtības aprēķināšana Vērtība 33,35 EUR 0,00 EUR 33,35 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"