Vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai, nosakot, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā.

Vēsturisko kadastrālo vērtību kadastra objektam aprēķina:
- ja pieņemts administratīvais akts (iestādes lēmums), kas atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu;
- ja saņemts tiesas nolēmums, t.i., tiesa lēmusi, ka nepieciešams zināt vēsturisko kadastrālo vērtību kādā noteiktā laika periodā;
- ja līdzvērtīgas zemes platības pilsētā noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja publiskai personai atsavināmā zemesgabala nosacītās cenas noteikšanai nepieciešams aprēķināt zemes kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri;
- ja vērtības aprēķins nepieciešams tiesībsargājošām institūcijām vai kriminālprocesa virzītājam to funkciju veikšanai.

VZD aprēķina vēsturisko kadastrālo vērtību bez maksas, ja izmaiņas Kadastrā reģistrētajos datos veic, konstatējot Kadastra datu neatbilstību VZD rīcībā esošajiem dokumentiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija par personām, kuras ir tiesīgas pieprasīt pakalpojumu, ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu VZD ģenerāldirektoram, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Brīdinājums
Kadastra objektam un nekustamā īpašuma nodokļa objektam pieprasīšanas brīdī jābūt reģistrētam Kadastra informācijas sistēmā.
Nekustamā īpašuma nodokļa objektam vēsturisko kadastrālo vērtību var pieprasīt aprēķināt tikai par periodu līdz 2010.gada 30.jūnijam.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.07.2021