Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt īrēto dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
Maksimālais termiņš (darba dienās):
180
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta
(Ministru kabinets; noteikumi; 109; 16.02.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.11.2021