Cenrādis:
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Organizācija:
Valsts zemes dienests
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
1.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
1.2. ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 EUR 0,00 EUR 0,17 EUR
1.3. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
1.4. nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Ēka 7,85 EUR 0,00 EUR 7,85 EUR
1.5. zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā Zemes vienība 15,15 EUR 0,00 EUR 15,15 EUR
2. Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
2.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 62,00 EUR 0,00 EUR 62,00 EUR
2.2. lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 21,10 EUR 0,00 EUR 21,10 EUR
2.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
2.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
3. Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
3.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 42,00 EUR 0,00 EUR 42,00 EUR
3.2. punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 15,60 EUR 0,00 EUR 15,60 EUR
3.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana Daļa 4,10 EUR 0,00 EUR 4,10 EUR
3.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR 0,00 EUR 1,09 EUR
4. Būves nolietojuma noteikšana
4.1. ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34,35 EUR 0,00 EUR 34,35 EUR
4.2. ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros Ēka/ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80,50 EUR 0,00 EUR 80,50 EUR
5. Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Būve 7,95 EUR 0,00 EUR 7,95 EUR
6. Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
6.1. jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
6.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,52 EUR 0,00 EUR 0,52 EUR
7. Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
8. Tipveida kadastra informācija Dokuments 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
9. Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam Dokuments par vienu kadastra objektu 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
10. Informācija no kadastra telpiskajiem datiem par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas infrastruktūras objekti
10.1. līdz 300 metriem Objekts 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
10.2. par katriem nākamajiem 100 metriem Objekts 4,50 EUR 0,00 EUR 4,50 EUR
11. Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Zemes vienība 4,95 EUR 0,00 EUR 4,95 EUR
12. Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) gala lietotājam un pakalpojuma sniedzējam Standartkopa vienā pieprasījumā 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
13. Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā gala lietotājam un pakalpojuma sniedzējam
13.1. maksa mēnesī Mēnesis 34,15 EUR 0,00 EUR 34,15 EUR
13.2. standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu Standartkopa vienā pieprasījumā 9,00 EUR 0,00 EUR 9,00 EUR
14. Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
14.1. datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR 0,00 EUR 38,80 EUR
14.2. dati par kadastra objektu Kadastra objekts 0,07 EUR 0,00 EUR 0,07 EUR
15. Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums
15.1. par pieprasījumā norādītajām zemes vienībām Zemes vienība 5,10 EUR 0,00 EUR 5,10 EUR
15.2. par pieprasījumā norādīto kadastra grupu Kadastra grupa 42,50 EUR 0,00 EUR 42,50 EUR
16. Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu
16.1. kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 Viena zemes vienība gadā 0,20 EUR 0,00 EUR 0,20 EUR
16.2. kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz 4 kadastra grupas un gada laikā nemainās Viena kadastra grupa gadā 47,50 EUR 0,00 EUR 47,50 EUR
16.3. kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju Gads 185 000,00 EUR 0,00 EUR 185 000,00 EUR
17. Kadastra teksta datu abonēšana, izmantojot tīmekļa pakalpes gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam (XML formātā)
17.1. tīmekļa pakalpes abonēšana Mēnesis 31,30 EUR 0,00 EUR 31,30 EUR
17.2. pamatdatu kopa Pieprasījums par vienu objektu 1,30 EUR 0,00 EUR 1,30 EUR
17.3. paplašinātā datu kopa Pieprasījums par vienu objektu 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
17.4. datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiem Par katriem 25 īpašumiem 6,70 EUR 0,00 EUR 6,70 EUR
17.5. datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 nekustamajiem īpašumiem Par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem 6,70 EUR 0,00 EUR 6,70 EUR
18. Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
19. Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes
19.1. Kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju:
19.1.1. kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
19.1.2. kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
19.2. kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 12 000,00 EUR 0,00 EUR 12 000,00 EUR
19.3. Kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju:
19.3.1. kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
19.3.2. kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
20. Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju:
20.1. valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
20.2. valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati) gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
21. Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Pieprasījums 650,00 EUR 0,00 EUR 650,00 EUR
22. Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 400,00 EUR 0,00 EUR 400,00 EUR
23. Valsts adrešu reģistra datu replikācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Mēnesis 860,00 EUR 0,00 EUR 860,00 EUR
24. Valsts adrešu reģistra teksta dati ar ēku X, Y koordinātām teksta pierakstā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam izmantojot tīmekļa pakalpi Mēnesis 185,00 EUR 0,00 EUR 185,00 EUR
25. Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā Pieprasījums 170,75 EUR 0,00 EUR 170,75 EUR
26. Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā:
26.1. administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
26.2. administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
27. Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
28. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Planšete 6,80 EUR 0,00 EUR 6,80 EUR
29. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra izsniegšana gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
29.1. maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks kā 50 un nemainās Planšete 6,15 EUR 0,00 EUR 6,15 EUR
29.2. maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadā Planšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju 75 000,00 EUR 0,00 EUR 75 000,00 EUR
30. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju:
30.1. augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
30.2. augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
31. Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju:
31.1. apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) Pieslēgumi diennaktī 5,70 EUR 0,00 EUR 5,70 EUR
31.2. apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) Mēnesis 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR
32. Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
32.1. kadastra teksta dati Īpašums 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
32.2. apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu tematiskās kartes pārlūkošana Diennakts 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
32.3. vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana Viena kadastrālā vērtība 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
32.4. kadastra datu atlases rīka izmantošana Diennakts 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
32.5. kadastra datu lejupielāde, izmantojot datu atlases rīku gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Pieprasījums 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
32.6. nekustamā īpašuma tirgus datu lejupielāde tiešsaistes režīmā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam Standartkopa vienā pieprasījumā 9,00 EUR 0,00 EUR 9,00 EUR
32.7. Kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam:
32.7.1. kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Zemes vienība 2,60 EUR 0,00 EUR 2,60 EUR
32.7.2. kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Kadastra grupa 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
32.8. Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem Pieprasījums līdz vienai stundai 3,30 EUR 0,00 EUR 3,30 EUR
32.9. adrešu karte vektordatu formātā par vienu administratīvo teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Pieprasījums 85,80 EUR 0,00 EUR 85,80 EUR
33. Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu
33.1. portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs) Mēnesis 55,30 EUR 0,00 EUR 55,30 EUR
33.2. portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) Mēnesis 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
33.3. Kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
33.3.1. kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Vienība 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
33.3.2. kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Mēnesis 162,50 EUR 0,00 EUR 162,50 EUR
33.4. citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana Datu slānis mēnesī 18,50 EUR 0,00 EUR 18,50 EUR
34. Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai
34.1. portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (viens līguma lietotājs) Mēnesis 7,10 EUR 0,00 EUR 7,10 EUR
34.2. portāla kasdastrs.lv abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) Mēnesis 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
34.3. kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām Zemes vienība 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
34.4. kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu Zemes vienība 10,70 EUR 0,00 EUR 10,70 EUR
34.5. kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standarizētā formā par uzmērāmo objektu un arhīva dokumenti standarizētā formā par uzmērāmo objektu Zemes vienība 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
34.6. kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānotājam vai projektētājiem Zemes vienība 7,70 EUR 0,00 EUR 7,70 EUR
34.7. kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, bet ne vairāk kā 30,00 euro par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros Zemes vienība 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
35. Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums Atzinums 40,30 EUR 0,00 EUR 40,30 EUR
36. Speciālās vērtības aprēķināšana Vērtība 33,35 EUR 0,00 EUR 33,35 EUR
37. Lēmums zemes reformas ietvaros
37.1. vienam lietotājam Lēmums 27,75 EUR 0,00 EUR 27,75 EUR
37.2. katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu Lēmums 7,10 EUR 0,00 EUR 7,10 EUR
38. Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret Kadastra datiem Dokuments 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
39. Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū Pieprasījums 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
40. Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
41. Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 14,15 EUR 0,00 EUR 14,15 EUR
42. Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
43. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
44. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
44.1. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
44.2. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
45. Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem Dokuments par vienu zemes vienību 38,80 EUR 0,00 EUR 38,80 EUR
46. Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR 0,00 EUR 38,80 EUR
47. Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
48. Speciālista konusltācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem Pieprasījums 7,45 EUR 0,00 EUR 7,45 EUR
49. Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros Dalībnieks 29,00 EUR 0,00 EUR 29,00 EUR
50. Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
50.1. informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
50.2. pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
50.3. kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
50.4. dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR 0,00 EUR 1,85 EUR
50.5. informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
50.6. informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
51. Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja Izbraukums 11,70 EUR 0,00 EUR 11,70 EUR
52. Valsts zemes dienesta transporta izmantošana Kilometrs 0,47 EUR 0,00 EUR 0,47 EUR
Normatīvie akti: